Ruach Training & Coaching | info@ruach.nl
Ruach Training & Coaching

  Privacyverklaring AVG-wet

Ruach Training & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ruach Training & Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens van organisaties en individuen die team- en persoonlijke coaching van ons ontvangen
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum (indien door u opgegeven)
 • Geslacht
 • Overige persoonsgegevens die u ons actief, via e-mail, telefoon of website, verstrekt
 • Trainingsrapportages en coachingsverslagen (deze laatste achter slot op kantoor)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ruach Training & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact.
 • Goede en efficiënte dienstverlening op het gebied van training en coaching.
 • Facturering van onze diensten en andere benodigde administratieve handelingen.
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om diensten bij u af te leveren.
 • Ruach Training & Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze jaarrekening en belastingaangifte.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Ruach Training & Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, zoals vermeld in deze privacyverklaring. Bepaalde gegevens worden langer bewaard, omdat Ruach Training & Coaching zich dient te houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ruach Training & Coaching verstrekt uw gegevens niet aan derden voor commerciële of goede doelen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ruach Training & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ruach Training & Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Lily Rietjens is als directeur/eigenaar verantwoordelijk voor de gegevensbescherming.                       Binnen Ruach Training & Coaching is zij, de enige die met uw gegevens omgaat en ze verwerkt; er zijn geen andere medewerkers die met uw gegevens omgaan of ze kunnen inzien of verwerken. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. contact op met info@ruach.nl t.a.v Lily Rietjens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Ruach Training & Coaching. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  info@ruach.nl t.a.v             Lily Rietjens.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ruach Training & Coaching laat dit dan vooral snel aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 26 november 2018.  Ruach Training & Coaching kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Ruach Training & Coaching

 K.v.K. nr. 0 9 1 0 9 4 0 5